Keresés kameraszerelés
 
 

A Pénzügyi Kultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Pénzügyi Kultúra Kft., székhely: 1023 Budapest, Zsigmond Tér 11.) mint a www.kameraszerels.hu internetes címeken elérhető honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltető internetes tartalom- és tárhely szolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető), a hirdető ügyfelei (a továbbiakban: Hirdető) és igénybe vevők, valamint  a videómegosztó szolgáltatást használók (a továbbiakban: Felhasználó) részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési szerződésre és a Honlap bármilyen felhasználására irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Jelen ÁSZF nem kifejezetten hirdetésre vonatkozó rendelkezései a Hirdetők mellett kiterjednek valamennyi Felhasználóra is.

A kameraszerels.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal ÁSZF-t tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra a felhasználók (továbbiakban: Hirdetők) figyelmét felhívja.

1. A Hirdető
Jelen ÁSZF rendelkezéseivel összefüggésben Hirdetőnek minősül az a természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki saját, vagy harmadik személy nevében apróhirdetést helyez el a Honlapon. Üzemeltető minden olyan Hirdetőt, aki erről a szerint nyilatkozik, Magán-hirdetőnek tekint. Üzemeltető minden olyan Hirdetőt, aki erről a szerint nyilatkozik, Céges-hirdetőnek tekint. Üzemeltető Céges-hirdetőnek tekinti továbbá az olyan Hirdetőt is, aki a hirdetésben szereplő terméket (vagy szolgáltatást) egy vállalkozás keretében kínálja (nyújtja). Azt a Hirdetőt, aki ugyanazon terméket vagy szolgáltatást két (vagy több) különböző regisztráció alatt hirdet az Üzemeltető értesíti, és későbbiekben azt szankcionálja/és az értesítést követően törli a jogosulatlanul elhelyezett hirdetés(eke)t. Ez esetben Szolgáltató úgy értelmezi a Hirdető magatartását, hogy az, az ÁSZF kijátszására irányult, és jogosult a Hirdetőt Céges-hirdetőnek tekinteni. A Hirdető a Honlapra tetszőleges számú hirdetést tölthet fel INGYENESEN a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések betartásával.

2. A szolgáltatás tárgya, tartalma
Üzemeltető, a Honlapon helyet biztosít Hirdetői részére szolgáltatásai folyamatos hirdetésére. Üzemeltető által biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el hirdetéseit.

3. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés elektronikus úton, a Honlapon elvégezhető ún. Regisztráció folyamán jön létre. A Regisztráció során a Hirdető egyértelműen nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja. Amennyiben, ezen nyilatkozatot nem teszi meg elektronikus úton (vagyis Hirdető nem jelöli be az ÁSZF elfogadását), akkor a Regisztráció folyamata megszakad, és így a szolgáltatási szerződés nem jön létre. Az ÁSZF elfogadása esetén az Üzemeltető a Regisztrációt követően elektronikus levél formájában tájékoztatja arról, hogy a Regisztráció sikeres volt, illetve hogy milyen adatokkal tud belépni a Honlap rendszerébe ahhoz, hogy hirdetését feladhassa.

4. A szerződés megszűnése, jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítása

A szolgáltatási szerződés megszűnik:

 • a hirdetési időtartam lejártával,
 • rendkívüli felmondással,
 • rendes felmondással,
 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével (halálával).


Hirdető részéről regisztrációval létrejött tetszőleges számú ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében Üzemeltető a Hirdető szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. Felek rendkívüli felmondással abban az esetben élhetnek, ha a másik fél kötelezettségét megszegi és szerződésszegő magatartásával, vagy mulasztásával az erre irányuló írásbeli felszólítást követő 5 napon belül sem hagy fel. Rendes felmondással élni mindig csak legalább 30 napos határidővel, és csakis naptári hónap első napjára vonatkozóan lehet. Rendes felmondással bármelyik fél élhet.

Jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítása

Amennyiben az Üzemeltető jelen ÁSZF rendelkezését módosította, de a módosítással a Hirdető nem ért egyet, akkor a Hirdető a módosítás hatálybalépésig megérkező írásbeli nyilatkozatával jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani: jelen esetben a szolgáltatási szerződés megszűnik a módosítás hatályba lépésével.

5. Szolgáltatás

Üzemeltető a Hirdető által lekötött hirdetési helyekhez szükséges tárolókapacitást biztosítja a Honlapon Hirdető számára. A feltöltött hirdetések tartalmáért minden esetben a Hirdető felel.

6. Hirdetés tartalma

Hirdető nem tölthet fel a Honlapra olyan hirdetést, amely a Honlap témaköréhez nem kapcsolódik, vagy jogszabályba, illetve a jó erkölcsbe ütközik, vagy amely más internetes portált reklámoz (vagy bármi más módon sértheti az Üzemeltető és/vagy a Honlap érdekeit). Amennyiben a hirdetésnek - jogszabály alapján - valamilyen kötelező tartalmi elemet is tartalmaznia kell, akkor annak elhelyezése is a Hirdető feladata.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom amely:
 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS) másolatai), személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz; <
 • félelemérzetet kelt;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • az Üzemeltető megítélése szerint sértheti a Honlap, az Üzemeltetőnek vagy a Honlap szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
 • spam, hirdetésnek minősül;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
 • burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • dohányáru reklám;
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;
 • A Honlapon nem helyezhető el olyan anyag, mely törvénybe ütközik, mások jogait sérti, fajgyűlöletet szít, illegális tevékenységet támogat, illegális tevékenység végzéséhez nyújt segítséget, Internet-etikettet sértő tevékenységhez nyújt segítséget. Tilos a Honlapon a hatályos jogszabályokba ütköző tevékenységet végezni, szerzői jogokat, illetve szellemi tulajdonjogokat sértő tartalmú anyagot elhelyezni.
 • Nem megengedett a Honlapon önkényuralmi jelképek és a szerzői jog hatálya alá eső mp3, zene, program, iso, warez, film, játék, stb. elhelyezése
 • Nem engedélyezett tördelt vagy darabolt állományok feltöltése, amennyiben az a szabályok kijátszására irányul. Futtatható állományok, scriptek feltöltése szintén nem engedélyezett.
 • Jelszóval védett állományok feltöltése nem engedélyezett.
 • Az oldal látogatottságát semmilyen tisztességtelen módon (pl. pop-up), vagy mesterséges úton (rejtett frame, refresh, stb.) nem szabad növelni.

A fenti rendelkezések útmutatóul szolgálnak és nem teljes körűek. Általában tiltott minden olyan magatartás, ami jogszabályba vagy az Internet-közösség elfogadott normáiba ütközik, függetlenül attól, hogy azokra az ÁSZF-ben kifejezett utalás található-e. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az üzleti hírnevét és értékét sértő tevékenységeket tiltsa.
Hirdető tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a Hirdető felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget:
 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a Hirdetők irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • Hirdető számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

Az Üzemeltető szolgáltatásait Hirdető és felhasználó a saját felelősségére használja.

7. Adatkezelés

A szolgáltatási szerződésből nyerhető személyes adatokat Üzemeltető harmadik személynek csak Hirdető egyértelmű beleegyezése esetén adhatja tovább. Üzemeltető a szolgáltatási szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatait. Az Üzemeltető jogosult valamennyi szolgáltatatási szerződését iktatni és a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon tárolni azokat akár elektronikus, akár nyomtatott formában is.
Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Üzemeltető a regisztráció valamint a szolgáltatási szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja. Az adatkezelésre egyebekben az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadóak.

9. Igényérvényesítés

Ha a hatályos jogszabályok alapján az Üzemeltetővel szemben, bármely harmadik személy, vagy hatóság a Hirdető által elhelyezett hirdetéshez kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy a Hirdető köteles az Üzemeltető ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsődlegesen helyt állni, illetve az Üzemeltetőnek ezen a jogcímen felmerülő kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésőbb a felhívás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül megtéríteni.

10. Egyebek

A szolgáltatási szerződés tekintetében a felek az írásbeli formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében, mely alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik. A felek közötti szolgáltatási szerződésre - eltérő megállapodás hiányában - jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő nézeteltéréseket a felek elsősorban a békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat - hatáskörtől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A Hirdető az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az Üzemeltető Adatvédelmi nyilatkozatát és Jogi nyilatkozatát közzétett tájékoztatóját elolvasta, azokat elfogadta és betartja. Jelen ÁSZF 2010. február 26-én lépett hatályba, és visszavonásáig érvényes.Unitravel Utazási Iroda Óbuda


     
HIRDETÉSI AJÁNLAT |  JOGI NYILATKOZAT |  ADATKEZELÉS |  ÁSZF |  KAPCSOLAT |